Cos20度 相关图文在线查询

个感人的画面时,我的心不禁激起几许莫名的颤动. 母爱如水,母亲是源,无论你奔腾到哪里,身上流淌的,依然是不尽的源头之水;心里念着的,永远有对母亲的感激,母亲一直无微不至地关心着我们,沐浴在母爱中的我们真正了解自己的母亲吗?母爱是如此的深沉...

解:原式=sin20°cos10°-cos(180°-20°)sin10° =sin20°cos10°-(-cos20°)sin10° (应用诱导公式) =sin20°cos10°+cos20°sin10° =sin(20°+10°) (应用正弦和角公式) =sin30° =1/2。

主要考查了倍角公式sin2a=2sinacosa cos20°cos40°cos80° =(2sin20°cos20°)cos40°cos80°/2sin20° =sin40°cos40°cos80°/2sin20° = (2sin40°cos40°)cos80°/4sin20° =sin80°cos80°/4sin20° =2 sin80°cos80°/8sin20° =sin 160°/8sin20° =sin20°/8sin2...

√3*tan20º -1=√3sin20º/cos20º-1=(√3sin20º-cos20º)/cos20º=2*(√3/2sin20º-1/2cos20º)/cos20º =2*sin(20º-30º)/cos20º=2sin(-10º)= - 2sin10º/cos20º 所以原式= - ...

把内容写清楚点

原式=cos70度Sin10度-cos10度Sin7o度=COS(70+10)度=cos80度

sin20度-cos20度=根号2(根号2/2sin20度-根号2/2cos20度)=-根号2(根号2/2cos20度-根号2/2sin20度)=-2cos(20+45)=-根号2cos65度 那你要去查表了。。。-0.5977

log2 cos20°+log2 cos40° + log2 cos80° =log2 (cos20°cos40°cos80°) =log2 [(2sin20°cos20°cos40°cos80°)/(2sin20°)] =log2 [(2sin40°cos40°cos80°)/(4sin20°)] =log2 [(2sin80°cos80°)/(8sin20°)] =log2 [(sin160°)/(8sin20°)] =log2 [(sin20°...

(sin10°+sin20°)/(cos10°+cos20°) =(2sin15°cos5°)/(2cos15°cos5°) = tan15° 令 tan15° = x, 则 tan30° = 2tan15° /(1-tan^2 15°) =2x/(1-x^2) = 1/√3, 所以,x^2 + 2√3 x -1 =0, 解得: x= 2 - √3 (显然,tan15° >0) 所以,(sin10°+sin20°)/(c...

小数

原式=2sin20º*cos20º*cos40º*cos60º*cos80º/(2sin20º) =sin40º*cos40º*cos60º*cos80º/(2sin20º) =sin80º*cos60º*cos80º/(4sin20º) =sin160º*cos60º/(8s...