mAyjli 相关图文在线查询

一首好听的新疆的歌曲是《欢快的跳吧》,很好听,有没有人知道拼出来的...

歌曲:欢快的跳吧 歌手:美丽公主 欢快的跳吧 新疆美丽公主组合 ③ ② ① kelinglar dostlar oynayli heqkim qettda khalmasun kelinglar dostlar oynayli...

歌曲:欢快的跳吧 歌手:美丽公主 欢快的跳吧 新疆美丽公主组合 ③ ② ① kelinglar dostlar oynayli heqkim qettda khalmasun kelinglar dostlar oynayli...

和拼音差不多了,比如kelinglar就是“可令拉” kelinglar dostlar oynayli heqkim qettda khalmasun 听那音乐响起来 kelinglar dostlar oynayli heqkim ...

相关词汇词典